Obrázok

Špecializovaná knižnica ÚĽUV vznikala od roku 1945, spočiatku z darovaných publikácií z rôznych spolkov a z Obchodnej komory. V tom čase budovanie knižnice nebolo cielené, knihy sa nenakupovali a neevidovali. O budovaní odbornej knižnice možno hovoriť až od roku 1954, kedy bola organizácia začlenená do rezortu kultúry.

ÚĽUV začal budovať svoj knižničný fond krátko po svojom založení. V súlade so svojím poslaním v ňom postupne sústreďoval literatúru z oblasti tradičnej hmotnej kultúry, ľudového umenia, výroby a remesiel, doplnenú titulmi z príbuzných oblastí: etnológie, histórie a kultúry. Knižnica už po dlhé roky slúži potrebám ľudovoumeleckých výrobcov, výtvarníkov a odborných pracovníkov ÚĽUV. V deväťdesiatych rokoch organizácia pristúpila k zmene svojej koncepcie a pôvodné zameranie na spoluprácu s najlepšími ľudovoumeleckými výrobcami doplnila o novú dimenziu. Jej obsahom je rozširovanie praktických a teoretických znalostí medzi širokou verejnosťou a rozvoj informačných, propagačných, vzdelávacích, poradenských a ďalších služieb súvisiacich s tradičnými remeslami pre všetkých záujemcov. Z tejto zmeny vyplynulo aj sprístupnenie knižnice ÚĽUV verejnosti. V súčasnosti sa buduje knižničný fond aj v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici a Košiciach. Pri dopĺňaní fondu sa zohľadňujú aj potreby zamestnancov Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave.

Knižničný fond v Bratislave zahrňuje v súčasnosti pribl. 10 000 knižničných jednotiek vrátane neviazaných čísel periodík. Medzi zaujímavé tituly patria napríklad súbory časopisov o tradičných a umeleckých remeslách vydávané za posledné desaťročia - Remeslo Umenie Dizajn, ale aj staršie ročníky už zaniknutých významných titulov, ako sú Tvar, Věci a lidé, Umění a řemesla. V ostatných rokoch priťahujú záujem používateľov aj periodiká zo severských krajín. Okrem slovenských a českých publikácií možno v knižnici nájsť samozrejme aj dokumenty vydané v ďalších jazykoch.

Funkcia knižnice so svojím špecifickým zameraním na ľudovú výrobu, remeslá, ľudové a užité umenie má nepostrádateľný význam pre uchovanie kultúrneho a hmotného dedičstva slovenského ľudu pre súčasné i budúce generácie.

Medzi používateľov služieb knižnice patria nielen zamestnanci ÚĽUV, ale aj odborníci a študenti z oblasti etnológie, dizajnu, výtvarného umenia a príbuzných odvetví, výrobcovia i laická verejnosť.

Knižnica je so svojim projektom súčasťou systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015/EN ISO 9001:2016.

Zasielanie noviniek

Aktuálne

Vážení návštevníci knižnice, 

oznamujeme Vám, že v dňoch 5.12. - 9.12.2022 bude Knižnica ÚĽUV z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

Za pochopenie Vám ďakujeme. 

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva