Doplňovanie fondu

Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby získava a spracováva knižnično - informačné fondy obsahovo kompatibilné so zameraním a poslaním materskej organizácie. Knižničné fondy prispievajú k šíreniu poznatkov z oblasti tradičnej ľudovej remeselnej výroby a umenia, ale aj zachovania a aplikovania materiálnej kultúry pre súčasné i budúce generácie. 

Knižničný fond je súborom systematicky vybraných knižničných dokumentov v súlade s funkciou a špeciálnym zameraním organizácie. V súlade so stanoveným  poslaním sústreďuje knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby literatúru z oblasti tradičnej hmotnej kultúry, umenia, výroby, remesiel a dizajnu, ale aj záujmového vzdelávania detí i dospelých, doplnenú titulmi z príbuzných oblastí etnológie, histórie a kultúry všeobecne. Jej poslaním je v súlade so zameraním činnosti materskej organizácie napomáhať rozširovaniu praktických a teoretických znalostí medzi odborníkmi i širokou verejnosťou prostredníctvom informačných, poradenských, rešeršných a ďalších služieb.

Funkcia knižnice so svojím špecifickým zameraním  na ľudovú výrobu, remeslá,  ľudové a užité umenie má nezastupiteľný význam pre organizáciu. Význam knižnice potvrdil svoje opodstatnenie najmä po otvorení Dvora remesiel v súvislosti s kultúrnymi a výchovno-vzdelávacími aktivitami, najmä s kurzovou činnosťou v rámci Školy remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Oboznámenie sa s odbornou literatúrou a orientácia v danom remeselnom odvetví je východiskovou bázou pre jednotlivé kurzy. Knižnica saturuje aj potreby zbierkotvornej a výstavnej činnosti Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave.

 

Knižnica Ústredia ľudovej umeleckej výroby získava a spracováva knižnično-informačné fondy obsahovo kompatibilné so zameraním a poslaním materskej organizácie. Knižničné fondy prispievajú k šíreniu poznatkov z oblasti tradičnej ľudovej remeselnej výroby a umenia, ale aj k zachovaniu a aplikovaniu materiálnej kultúry pre súčasné i budúce generácie.

 

Tematický plán doplňovania fondu

 

1. Skladba a profil knižničného fondu

 

Knižničný fond sa dopĺňa s plným rešpektovaním tematického plánu doplňovania, hoci  je otvorený a flexibilne reflektuje vznik nových rozvíjajúcich sa oblastí činnosti ÚĽUV, ale aj svetových a európskych trendov. Na rozdiel od štatútu či knižničného a výpožičného poriadku tematický plán nie je povinným dokumentom knižnice, predstavuje však užitočnú pomôcku pri výbere literatúry do fondu a riešení prípadných nedorozumení pri návrhu sporných titulov. Tematický plán pripúšťa aj flexibilitu pri nových projektoch a činnostiach ÚĽUV v budúcom období.

 

Pri monografiách sa priorita kladie na tieto základné a vedľajšie tematické skupiny na pokrytie informačných potrieb 4 pracovísk (Bratislava, Banská Bystrica, Stupava a Košice):

Tematické skupiny monografií

domáca literatúra

zahraničná literatúra

ľudové umenie

v úplnosti (4 exempláre)

užší výber

ľudové remeslá

v úplnosti (4 exempláre)

užší výber

ľudová architektúra a nábytok

v úplnosti (4 exempláre)

užší výber

ľudový odev a obuv

v úplnosti (4 exempláre)

užší výber

ľudové textílie, čipky, výšivky

v úplnosti (4 exempláre)

užší výber

dizajn na báze ľudovej výroby a umenia

v úplnosti (počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

vzdelávacia činnosť v oblasti ľudového umenia a tradičných remesiel

v úplnosti (počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

vývoj a výroba ľudovoumeleckých predmetov

v úplnosti (počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

výskum a dokumentácia ľudovoumeleckej výroby

v úplnosti (počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

zbierkotvorná činnosť a reštaurovanie zbierkových predmetov

širší výber (počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

dokumenty pre podporu poradenskej činnosti ÚĽUV

širší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

dokumenty pre podporu edičnej činnosti ÚĽUV

širší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

marketing ľudovoumeleckých výrobkov

širší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

etnografia a etnológia

užší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

folklór, pastierstvo a zvykoslovie

užší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

pomocné vedy historické (hlavne dejiny regiónov a miest, vrátane cechov)

užší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

vlastivedné publikácie

užší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

hobby na báze tradičných i nových techník

širší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

encyklopédie, lexikóny, bibliografie a slovníky

užší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

výtvarné a užité umenie

užší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

kultúrne dedičstvo a jeho digitalizácia

užší výber(počet exemplárov v závislosti od titulu)

užší výber

 

Z typologického hľadiska knižničný fond sa v prevažnej miere dopĺňa nielen knihami, zborníkmi a periodikami, ale aj novšími nosičmi informácií, ako sú DVD, CD-ROM, e-books, e-papers a pod. Časopisy a diela na pokračovanie sa získavajú prevažne v jednom exemplári a dostupnosť pre pobočky sa rieši prostredníctvom cirkulačnej výpožičnej služby s výpožičnou lehotou pribl. 1 mesiac. Prístup k elektronickým časopisom by mal byť zabezpečený z každého pracoviska ÚĽUV-u minimálne na vyhľadávanie, z bratislavského pracoviska aj k plným textom. Osobitnú skupinu tvoria klasické a elektronické encyklopédie, ktoré sú vzhľadom na vysokú nadobúdaciu hodnotu prístupné predovšetkým v knižniciach.

 

2. Formy získavania knižničného fondu

 

Prírastky knižničného fondu sa získavajú kúpou, výmenou a darmi. Veľký dôraz sa kladie predovšetkým na získavanie nových výmenných partnerov a dopĺňanie starších základných publikácií pre pobočky knižnice formou darov i nákupu. Skladba knižničného fondu z hľadiska proveniencie  je rôznorodá a rozsiahla. Tomu zodpovedá i jazyková rôznorodosť fondu. Publikácie, ktoré knižnica v rámci svojej profilácie nedoplňuje do fondu, možno zaobstarať prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (ak sa daná publikácia nenachádza v niektorej z bratislavských knižníc).

 

3. Akvizícia knižničného fondu

 

Získavanie dokumentov sa uskutočňuje prieskumom na trhu (katalógy, knižné recenzie, webové sídla vydavateľstiev a kníhkupectiev, reklamné ponuky, ponuky knižných pozostalostí významnejších odborníkov z oblasti zamerania knižnice). Knižnica akceptuje aj individuálne požiadavky na nákup literatúry zo strany návštevníkov knižnice, pričom si vyhradzuje profesijné právo zhodnotenia a posúdenia konkrétnej požiadavky. Rozhodujúcim kritériom je tematický plán doplňovania knižničného fondu a reálny finančný rozpočet na nákup knižničných fondov v danom období.

 

4. Materiálne a finančné zabezpečenie

 

Získavanie dokumentov  sa riadi platnými predpismi o nadobúdaní hmotného majetku,  jeho evidencii a účtovníctve. Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov sú plánované s ročným predstihom a čerpané v rámci projektov knižnice (knihy, zborníky, periodiká, elektronické publikácie, a to domáce i zahraničné). Nakoľko rozpočet projektu knižnice už zďaleka nepokrýva potreby všetkých štyroch pracovísk, je nevyhnutné hľadať iné zdroje na nákup literatúry, predovšetkým vo forme prioritných projektov.

Zasielanie noviniek

Aktuálne

Vážení čitatelia,

oznamujem Vám, že Knižnica ÚĽUV bude dňa 6.7. a 7.7. 2022 z technických príčin zatvorená. 

Ďakujeme Vám za pochopenie

 

Knižnica ÚĽUV
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
tel.: +421 917 321 841
e-mail: kniznica@uluv.sk

© 2008 – 2022 ÚĽUV – Všetky práva vyhradené
Ústredie ľudovej umeleckej výroby je v zmysle platného zákona
(zák. SNR č. 4/1958 Zb. ) inštitucionálnym vykonávateľom ochrany
a propagácie ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva